اولین کرسی نظریه پردازی با محوریت زنجیره تامین سبز مطرح شد؛ عوامل مهم استاندارد سازی و هوشمندسازی

اولین کرسی نظریه پردازی با محوریت زنجیره تامین سبز مطرح شد؛ استاندارد سازی و هوشمندسازی عامل تاثیر گذار می­ باشد

اولین کرسی نظریه پردازی با محوریت زنجیره تامین سبز با حضور اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، دانشکده مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی روزبهان و دانشکده مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی مازیار که توسط کنفرانس بین المللی چالش­ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری برگزار شد، به تشریح محوریت زنجیره تامین سبز پرداختند. راهکارهایی را برای بهبود وضع سازمان­ها، ارگان­ها و کارخانه جات کشور با مجموعه تدابیر استاندارد سازی و هوشمندسازی عنوان کردند.