اولین کرسی نظریه پردازی با محوریت زنجیره تامین

کرسی نظریه پردازی با محوریت زنجیره تامین سبز 

 

کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری در نظر دارد کرسی نظریه پردازی با محوریت زنجیره تامین سبز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور برگزار کند؛ از کلیه پژوهشگران دعوت به عمل می آید که در این رویداد علمی شرکت نمایند.
نظریه پردازی مقدمه تولید علم محسوب می گردد و تولید علم به عنوان یکی از کارکردهای اصلی آموزش محسوب می گردد. کرسی های نظریه پردازی زمینه ساز بیان نظریات، نقدها و مناظره ها می باشند، در نظر است در این کنفرانس چنین رویدادی محقق گردد.

در همین این راستا و با توجه به حساسیت برهه فعلی، کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری برگزاری کرسی نظریه پردازی را در دستور کار خود قرار داده است.