برگزاری دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری و بررسی برگزاری کرسی نظریه پردازی

برگزاری دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری و بررسی برگزاری کرسی نظریه پردازی

در روز سه شنبه سیزدهم آذر ماه، دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری کنفرانس و همچنین جلسه ی جهت برگزاری کرسی نظریه پردازی برگزار گردید.

در بخش اول با حضور جناب آقایان دکتر رضا حسن زاده، دکتر سید زمان حسینی و دکتر رضا حبیب اله گرمابکی و سرکار خانم دکتر هرسج برگزار گردید؛ ابتدا فهرست مسایل جاری کنفرانس که نیاز به تصمیم گیری داشتند مطرح شد و نظرات حاضران در خصوص آنها کسب شد. علاوه براین، پیشنهاداتی جهت بهبود خروجی کنفرانس مطرح شد.

در بخش دوم مسایل که در برگزاری کرسی نظریه پردازی نیاز به بررسی و تصمیم گیری داشت مطرح شد و نظرات حاضران در خصوص آنها کسب شد؛ و پیشنهاداتی ارائه شد.