انواع مقالات مورد پذیرش

انواع مقالات ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:

 

1- مقالات علمی-پژوهشی

2-مقالات علمی-ترویجی (مروری(

3-مطالعات موردی

4-مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی

5-طرح های تحقیقاتی