نحوه نمایه سازی مقالات

  1. درج کلیه مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس با تیراژ بالا
  2. درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس
  3. امکان چاپ مقالات برتر ژورنال های معتبر ISI ، پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد
  4. نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در در مرکز استناد علمی ایراسیس iraCiC