تورهای گردشگری و تخصصی

به استحضار پژوهشگران محترم می رساند دبیرخانه کنفرانس جهت آشنایی بیشتر دانشجویان و اساتید با شهر چالوس، یک روز چالوس گردی را برای شرکت کنندگان در این کنفرانس در نظر گرفته است.

بزودی اطلاعات تکمیلی در این خصوص در همین بخش اضافه خواهد شد.