حمایت و پشتیبانی

دانشگاه دامغان، ضمن اعلام خرسندی از برگزاری "کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری" طی نامه ی حمایت و پشتیبانی خود را از این رویداد بین المللی اعلام نمود.