حمایت و پشتیبانی

دانشگاه تهران، ضمن اعلام خرسندی از برگزاری "کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری" طی نامه ی حمایت خود را از این رویداد علمی اعلام نمود.