نمایه سازی مقالات در SID

باهماهنگی های انجام شده ،امکان انتشار مقالات پذیرفته شده کنفرانس به درخواست پژوهشگران محترم در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID ، یکی از بزرگترین و معتبر ترین پایگاه های علمی کشور فراهم شده است.

https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarListPaper.aspx?ID=2415